gaýa ýüň termiki izolýasiýa ýorgan

“Kingflex Rock” ýüň izolýasiýa ýorganynyň ýeňil agramy, tutuşlygyna gowy öndürijiligi we ýylylyk geçirijiliginiň pes koeffisiýenti ýaly köp artykmaçlygy bar.Gurluşykda we ýylylygy tygşytlaýyş meýdançasynda beýleki induksiýalarda giňden ulanylýar.Şeýle hem sesiň siňdirilmeginiň gowy funksiýasy bar, şonuň üçin ony senagat sesini azaltmak we binada ses siňdirişi bilen ulanmak üçin ulanyp bolýar.

Kingflex gaýa ýüňi esasy material hökmünde tebigy bazalt bilen öndürilýär, ýokary temperaturada ereýär we ýokary tizlikli merkezden gaçyryş enjamlary bilen emeli abio-süýümlere öwrülýär, soňra ýörite aglomeratlar we tozan geçirmeýän ýag bilen goşulýar, dürli gaýa ýüň ýylylygy goraýjy önümlere gyzdyrylýar we berkidilýär. dürli talaplara laýyklykda aýratynlyklar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

sowuk howa, yssy howada salkyn howany saklamak üçin hem döredildi.Binanyň energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak, tölegleri we iş çykdajylaryny azaltmagy hem aňladyp biler.

Tekiz ýa-da örtülen üçek goşundylary üçin dürli izolýasiýa önümlerini hödürleýäris.Polatdan, betondan ýa-da ýyly üçeklerden aşaky hatara ýa-da aşaky izolýasiýa çenli ROKKWOOL önümleri, daş-töweregiňiziň amatly bolmagy we içerki gurşawyň amatly bolmagy üçin premium daş ýüňden ýasalýar.

 

Tehniki görkezijiler

tehniki öndürijilik

Bellik

Malylylyk geçirijiligi

0.042w / mk

Adaty temperatura

Söweşiň mazmuny

<10%

GB11835-89

Fuelangyç däl

A

GB5464

Süýümiň diametri

4-10um

Hyzmat temperaturasy

-268-700 ℃

Çyglylyk derejesi

<5%

GB10299

Dykyzlygyň çydamlylygy

+ 10%

GB11835-89

Tehniki maglumatlar

Gowy ýylylyk öndürijiliginiň üstünde, Kingflex gaýa ýüň izolýasiýa ýorganynyň oda çydamly we akustiki aýratynlyklary hem dizaýnlaryňyzda has erkinlige mümkinçilik berýär.

Daş ýüň aýna mata sim torlaryny tikmek duýgusy
ululygy mm Uzynlygy 3000 ini1000, galyňlygy 30
dykyzlygy kg / m³

100

Öýlerde we täjirçilik aýratynlyklarynda täsirli izolýasiýa gurmak, ýyladyş talaplaryny 70% -e çenli azaldyp biler .1 Netijeli izolýasiýa edilmedikler üçekden ýylylygyň dörtden bir bölegini ýitirip biler.Warmyly howanyň gaçmagy bilen birlikde, sowuk howanyň gowy däl üçekden hem girip bilmek mümkinçiligi bar.

Yssy howa şertlerinde binanyň salkyn bolmagy zerur bolan tersine bolup biler.

Izolýasiýa binanyň dogry temperaturasyny saklamaga kömek edýär, şonuň üçin netijeler bilen döredijilikli bolup bilersiňiz.Bir belent meýdany ýaşaýyş meýdanyna ýa-da goşmaça ýatylýan otaga öwüriň ýa-da tekiz üçegi garşy alýan eýwana ýa-da ýaşyl üçege öwüriň.

Arza

1
2

  • Öňki:
  • Indiki: