gaýa ýüň ýylylyk izolýasiýa ýorgan

“Kingflex Rock” ýüň izolýasiýa ýorganynyň ýeňil agramy, tutuşlygyna gowy öndürijiligi we ýylylyk geçirijiliginiň pes koeffisiýenti ýaly köp artykmaçlygy bar.Gurluşykda we ýylylygy tygşytlaýyş meýdanynda beýleki induksiýalarda giňden ulanylýar.Şeýle hem ses siňdirişiniň gowy funksiýasy bar, şonuň üçin ony senagat sesini azaltmak we binadaky ses siňdirişi bilen ulanmak üçin ulanyp bolýar.

Kingflex gaýa ýüň esasy material hökmünde tebigy bazalt bilen öndürilýär, ýokary temperaturada ereýär we ýokary tizlikli merkezden gaçyryş enjamlary bilen emeli abio süýümlere öwrülýär, soňra ýörite aglomeratlar we tozan geçirmeýän ýag bilen goşulýar, dürli gaýa ýüň ýylylygy goraýjy önümlere gyzdyrylýar we berkidilýär. dürli talaplara laýyklykda kesgitlemeler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

sowuk howa, yssy howada salkyn howany saklamak üçin hem döredildi.Binanyň energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak, tölegleri we iş çykdajylaryny azaltmagy hem aňladyp biler.

Tekiz ýa-da çukurly üçek goşundylary üçin dürli izolýasiýa önümlerini hödürleýäris.Polatdan, betondan ýa-da ýyly üçeklerden aşaky hatara ýa-da beýik izolýasiýa çenli ROKKWOOL önümleri, häsiýetleriňizi howpsuz we ýapyk gurşawy amatly saklamak üçin premium daş ýüňden ýasalýar.

 

Tehniki görkezijiler

tehniki öndürijiligi

Bellik

Malylylyk geçirijiligi

0.042w / mk

Adaty temperatura

Slag goşma mazmuny

<10%

GB11835-89

Usangyjy ýok

A

GB5464

Süýümiň diametri

4-10um

Hyzmat temperaturasy

-268-700 ℃

Çyglylyk derejesi

<5%

GB10299

Dykyzlygyň çydamlylygy

+ 10%

GB11835-89

Tehniki maglumatlar

Gowy ýylylyk öndürijiliginiň üstünde, Kingflex gaýa ýüň izolýasiýa ýorganynyň oda çydamly we akustiki aýratynlyklary hem dizaýnlaryňyzda has erkinlige mümkinçilik berýär.

Daş ýüň aýna mata sim tor torlaryny tikmek duýgusy
ululygy mm Uzynlygy 3000 ini1000, galyňlygy 30
dykyzlygy kg / m³

100

Öýlerde we täjirçilik häsiýetlerinde täsirli izolýasiýa gurmak, ýyladyş talaplaryny 70% -e çenli azaldyp biler .1 Netijeli izolýasiýa edilmedikler üçekden takmynan dörtden bir ýylylygy ýitirip biler.Warmyly howanyň gaçmagy bilen birlikde, sowuk howanyň gowy däl üçekden hem girip bilmek mümkinçiligi bar.

Yssy howa şertlerinde tersine bolup biler, bu ýerde binany salkyn saklamak zerurdyr.

Izolýasiýa binanyň dogry temperaturasyny saklamaga kömek edýär, netijeler bilen döredijilikli bolup bilersiňiz.Belent meýdany ýaşaýyş meýdanyna ýa-da goşmaça ýatylýan otaga öwüriň ýa-da tekiz üçegi garşy alýan eýwana ýa-da ýaşyl üçege öwüriň.

Arza

1
2

  • Öňki:
  • Indiki: