süýümli aýna ýüň termiki izolýasiýa tagtasy

Kingflex aýna ýüň tagtasy termosetting rezinleri bilen baglanyşdyrylan durnukly aýna süýümlerinden öndürilen ýarym gaty we gaty tagtalar.Senagat önümlerinde ýa-da tekiz üçeklerde ýüze çykýan aşa gyzgynlyga garşy durmaga ukyply.Içki we täjirçilik gurluşlarynda poluň aşagyndaky adaty ýüklere garşy durup bilerler.Kostýumyň çylşyrymly şekillerini dolandyrmak we kesmek aňsat.Şeýle hem agramy ýeňil, güýçli we çydamly.Specialörite süýümli gurluş bilen örän çeýe gurluşa eýe bolup, ses tolkunlaryny siňdirýär, sesiň beýleki tarapa geçmeginiň öňüni alýar ýa-da gaty pes derejä düşýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa we ölçeg

Haryt

Uzynlygy (mm)

Ini (mm)

Galyňlygy (mm)

Dykyzlygy (kg / m3)

Aýna ýüň izolýasiýa tagtasy

1200-2400

600-1200

20-100

24-96

Tehniki maglumatlar

Haryt

Bölüm

Indeks

Standart

Dykyzlygy

kg / m3

24-100

GB / T 5480.3-1985

Süýümiň ortaça görnüşi

um

5.5

GB / T 5480.4-1985

Suwuň düzümi

%

<1

GB / T 3007-1982

Fireangynyň klassifikasiýasynyň täsiri

A1

EN13501-1: 2007

Täzeden synamak temp

> 260

GB / T 11835-1998

Malylylyk geçirijiligi

w / mk

0.032-0.044

EN13162: 2001

Gidrofobiýa

%

> 98.2

GB / T 10299-1988

Çyglylyk derejesi

%

<5

GB / T 16401-1986

Ses siňdiriş koeffisiýenti

1.03 önümi yzyna gaýtarmak usuly 24kg / m3 2000HZ

GBJ 47-83

Slag goşma mazmuny

%

<0.3

GB / T 5480.5

Üstünlikleri

♦ Suw geçirmeýän

A A kategoriýasynda ýanmaýan

M termiki we çyglylyga sezewar bolan ýagdaýynda ölçegde üýtgeşiklik bolmaz.

Time Wagtyň geçmegi bilen ýykylmaýar, çüýräp başlaýar, poslama täsir edýär ýa-da okislenýär.

B Bug Buglar we mikroorganizmler bilen urulmaýar.

Ne Ne gigroskopik, ne-de kapilýar.

Asyly gurnalan

65 65% -e çenli gaýtadan işlenen mazmundan ýasaldy

Building Gurluşyk energiýasynyň umumy ulanylyşyny azaldar

Pack Gaplamak sebäpli saýtyň töwereginde aňsatlyk bilen daşalýar

Waste Galyndylary we gurnama wagtyny azaltmak üçin zerur uzynlyga çenli kesilip bilner

Bi Biosolubul formulasyndan ýasaldy

Fall ýykylmazlyk, wagtynda çüýremek ne gigroskopik, ne-de kapilýar.

Corr Poslama ýa-da okislenme ýüze çykmaýar.

M termiki we çyglylyga sezewar bolan ýagdaýynda ölçegde üýtgeşiklik bolmaz.

Time Wagtyň geçmegi bilen ýykylmaýar, çüýräp başlaýar, poslama täsir edýär ýa-da okislenýär.

B Bug Buglar we mikroorganizmler bilen urulmaýar.

Also Wibrasiýa tygşytlaýyş aýratynlygy bilen ses izolýatory we termiki izolýator ýaly hereket edýär.

Air Howanyň ýorganynyň bug bug geçirijiligine iň ýokary garşylygy bolan alýumin folga palto.Esasanam sowadyş ulgamlarynda alýumin folga örtügi, izolýasiýanyň korrupsiýa howpuna garşy örän möhümdir.

Önümçilik prosesi

4

Goýmalar

Radiatorlaryň aňyrsynda (ýylylyk geçirijisi bilen ýylylygyň ýitmegi azalýar)

Gapdallarda ýylylyk we ses izolýasiýasy

Agaç jaýlaryň içki ýylylyk we ses izolýasiýasy

HVAC turbalarynyň we gönüburçly ýa-da inedördül kesilen howa çalşygy turbalarynyň daşky izolýasiýasy

Gazan otaglarynyň we generator otaglarynyň diwarlarynda

Lift motor otaglary, basgançaklar

1625734020(1)

  • Öňki:
  • Indiki: