Biz hakda

fd

Biziň kompaniýamyz

Kingflex izolýasiýa kärhanasy, termiki izolýasiýa önümleri üçin professional önümçilik we söwda birleşmesi.Kingflex gözleg we önümçilik bölümi Hytaýyň Daçeng şäherinde ýaşyl gurluşyk materiallarynyň paýtagtynda ýerleşýär.Energiýany tygşytlaýan ekologiýa taýdan arassa kärhana, gözlegleri we ösüşi, önümçiligi we satuwy jemleýär.“Kingflex” işinde energiýa tygşytlamagy we sarp etmegi azaltmagy esasy düşünje hökmünde alýar.Izolýasiýa bilen baglanyşykly çözgütleri, global gurluşyk materiallary pudagynyň ösmegine ýolbaşçylyk etmek üçin maslahat, gözleg we ösüş önümçiligi, gurnama görkezmesi we satuwdan soňky hyzmat arkaly hödürleýäris.

Taryhymyz

“Kingflex” 40 ýyldan gowrak taryhy bolan “Jinwei Group” tarapyndan döredildi.“Kingway Group” 1979-njy ýylda döredildi. Taňtze derýasynyň demirgazygynda ýylylyk izolýasiýa materiallaryny ilkinji öndüriji boldy.

history

Toparymyz

Işgärlerimiz özbaşdak ajaýyp, ýöne bilelikde bilelikde Kingflex-i şeýle gyzykly we peýdaly ýere öwürýän zat.“Kingflex” topary, müşderilerimiz üçin yzygiderli birinji synp hyzmatyny bermek baradaky umumy düşünjeli berk, zehinli topar.Kingflex-iň gözleg we barlag bölüminde sekiz hünärmen inersener, 6 sany halkara satuwy, önümçilik bölüminde 230 işçi bar.

ab
Önümçilik kuwwatymyz
Önümlerimiz
Biziň jogapkärçiligimiz
Önümçilik kuwwatymyz

Häzirki wagtda “Kingflex” -iň ýyllyk önümçilik kuwwaty 600 000 kub metrden gowrak bolan 5 sany uly awtomatiki gurnama liniýasy bar we Energetika ministrligi, Elektrik energiýasy ministrligi we Himiýa senagaty ministrligi tarapyndan bellenen önümçilik kärhanasyna öwrüldi.

Önümlerimiz

Kingflex termiki izolýasiýa önümleri gurluşyk, nebit, himiýa, milli goranmak, howa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Kingflex önümleri bolsa soňky 16 ýylda dünýäniň altmyş altydan gowrak daşary ýurtlaryna eksport edildi.

Biziň jogapkärçiligimiz

Bütin dünýäde müşderileri energiýa tygşytlaýjy izolýasiýa ulgamynyň çözgüdi bilen doly üpjün ediň.

Binalar we önümçilikler üçin ýylylyk izolýasiýasyny, sowuk izolýasiýany we ses peseltmesini toplumlaýyn çözgüt üpjün ediji bilen üpjün ediň.

Gözleg we gözleg

DW9A1075
DW9A1081
DW9A1082

Şahadatnamalar

IS0-90012015-standard-Certificate-of-Quality-Management-System0000
ASTM-E84
CE
UL94