Daş ýüň izolýasiýa gämisi

Esasy öndürijilik

Az ýylylyk ýitgisi

Energiýanyň has pes bahasy

Goralýan binanyň gurluşy

Pes temperaturanyň üýtgemegi

Çygly meseleler az


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kingflex gaýa ýüň izolýasiýa tagtasy esasan daşarky diwar üçin ulanylýar.Ol üçek bilen bilelikde, her kimiň we içindäki zatlaryň hemmesini goraýan islendik binanyň konwertini emele getirýär.
Şeýle hem, iň uly ýerüsti meýdany gurşap alýarlar we ýylylygyň ýitmeginiň öňüni almak üçin esasy meýdança öwürýärler.Heatylylygyň ýitýän esasy ýeri, erbet izolirlenen diwarlardan gaçmakdyr.

Tehniki görkezijiler

tehniki öndürijilik

Bellik

Malylylyk geçirijiligi

0.042w / mk

Adaty temperatura

Söweşiň mazmuny

<10%

GB11835-89

Fuelangyç däl

A

GB5464

Süýümiň diametri

4-10um

Hyzmat temperaturasy

-268-700 ℃

Çyglylyk derejesi

<5%

GB10299

Dykyzlygyň çydamlylygy

+10%

GB11835-89

BilenKingflex ýüň izolýasiýa tagtasy, ýaşaýyş meýdançalary ýyly, energiýa tygşytly we häzirki zaman gurluşyk ülňülerine laýyk edilip bilner, şeýle hem akustika, jaýyň rahatlygy we ýangyn howpsuzlygy taýdan goşmaça peýdalar gazanyp bolar.

Daşky diwarlar üçin izolýasiýanyň ähmiýetini we getirip biljek oňyn täsirlerini öwreniň.ýeňil agram, tutuşlygyna gowy öndürijilik we ýylylyk geçirijiliginiň pes koeffisiýenti ýaly köp artykmaçlyklara eýe.Olargiňdengurluşykda we başgalarda ulanylýarpudaklaryýylylygy goramak meýdanynda.Şeýle hem sesiň siňdirilmeginiň gowy funksiýasy bar, şonuň üçin ony senagat sesini azaltmak we binada ses siňdirişi bilen ulanmak üçin ulanyp bolýar.
Kingflex gaýa ýüňi esasy material hökmünde tebigy bazalt bilen öndürilýär, ýokary temperaturada ereýär we ýokary tizlik bilen emeli abio-süýümlere öwrülýärmerkezden gaçyryş merkezienjamlar, soňra ýörite aglomeratlar bilen goşuldy wetozana garşydürli talaplara laýyklykda dürli spesifikasiýalarda dürli gaýa ýüň ýylylygy goraýjy önümlere gyzdyrylan we gatylaşdyrylan ýag.

Daş ýüň tagtalary suw geçirmeýän gaýa ýüň tagtalary
ululygy mm uzynlygy 100 ini 630 galyňlygy 30-120
dykyzlygy kg / m³ 80-220

Arza

Kingflex gaýa ýüň izolýasiýa tagtasy, energiýa tygşytlaýan diwarlary ösdürmegiň merkezidir we ýaşaýyş, söwda we senagat binalary üçin üznüksiz izolýasiýa bermek arkaly häzirki zaman kod talaplaryna laýyk gelýär.

APPLICATION

  • Öňki:
  • Indiki: